Algemene Verordening Persoonsomschrijving

Doel: (Verpleegkundige Praktijk) Bert Goettsch werkt volgens de eisen van de  AVG; Algemene Verordening Gegevens Bescherming.

Geraadpleegde bronnen: autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Onderbouwing: (Verpleegkundige Praktijk) Bert Goettsch verwerkt/bewaart gegevens om zijn taak als verpleegkundige te kunnen uitvoeren.

Privacyverklaring: Het doel van de gegevensverwerking is het kunnen verlenen van goede verpleegkundige zorg. De rechtsgrond is in de Nederlandse wetgeving verankerd. De bewaarde persoonsgegevens zijn van cliënten, indien van toepassing, diens sociale netwerk en collega-hulpverleners. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU. Gegevens worden bewaard binnen de wettelijk geldende termijnen. De rechten van betrokkenen zijn vermeld op deze pagina. Het verstrekken van gegevens is noodzakelijk om zorg te kunnen verlenen. Indien de cliënt geen gegevens wenst te verstrekken, kan geen zorgovereenkomst worden aangegaan. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Dataportabiliteit: Cliënten (en op hun verzoek  organisaties)  hebben het recht om gegevens rechtstreeks te ontvangen die ik van cliënten heb.  Wijze van overdracht is passend bij een kleine organisatie (ZZP`er)

Verantwoordingsplicht: (Verpleegkundige Praktijk) Bert Goettsch voldoet aan de privacyregels:
Rechtmatig: In overleg met de cliënt, conform de AVG.
Transparant: zie dit document en alle informatie over het bewaren is opvraagbaar.
Doelgebonden: Slechts die informatie wordt verzameld die noodzakelijk is.
Juist: Informatie wordt correct naar vorm in inhoud vastgelegd.
Veilig: informatie wordt bewaard op beveiligde laptop (vingerscan, firewall, antivirus en bitlocker), backup (externe schijf in eigen woning met bitlocker).

Recht op vergetelheid: (Verpleegkundige Praktijk) Bert Goettsch wist uw gegevens wanneer u er om vraagt, mits wettelijk toegestaan.

Recht op inzage:  (Verpleegkundige Praktijk) Bert Goettsch geeft clienten het recht om te vragen welke gegevens de praktijk van hen beheert en geeft desgevraagd inzage in deze gegevens.
Onder het inzagerecht valt ook:
– uitleg waarom bepaalde gegevens verwerkt worden
– de soorten persoonsgegevens die verzameld worden
– Indien van toepassing: aan welke organisaties de persoonsgegevens doorgegeven worden
– Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard en op basis van welke criteria dit gedaan wordt
–  Welke privacyrechten cliënten hebben: het recht om hun persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of wissen, om u te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken en om bezwaar te maken als u hun persoonsgegevens verwerkt.
– Het recht van cliënten om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
–  Indien van toepassing: van welke organisatie de praktijk persoonsgegevens heeft ontvangen als deze niet bij de persoon zelf zijn verzameld.

Recht op rectificatie: Cliënten hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen en/of hun persoonsgegevens aan te vullen.
Indien  (Verpleegkundige Praktijk) Bert Goettsch onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen heeft verstrekt worden de aangepaste en/of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties doorgegeven.
Desgevraagd wordt aan cliënten doorgegeven welke organisaties op deze manier zijn geïnformeerd.

Recht op beperking van verwerking: Cliënten hebben recht op beperking van het gebruik van gegevens:
– Die mogelijk onjuist zijn
– Waarvan de  verwerking onrechtmatig is
– Die niet meer nodig zijn
– Waartegen betrokkene bezwaar maakt

Recht op bezwaar: Cliënten hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. Het verwerken van gegevens wordt dan gestopt, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden voor verwerking zijn die zwaarder zijn dan het verzoek om de verwerking te stoppen. Zolang niet duidelijk is of de gronden om te verwerken zwaarder zijn dan te stoppen wordt de verwerking beperkt.

zijn duidelijk is dat er gronden zijn die zwaarder wegen dan

Recht op menselijke blik bij besluiten:  Dit recht is van toepassing wanneer de organisatie besluiten neemt op basis van automatisch bewerkte gegevens. Hier wordt door (Verpleegkundige Praktijk) Bert Goettsch geen gebruik van gemaakt.

 

De kracht van regels ligt in de souplesse waarmee ze worden toegepast.
(Manu Keirse)