Algemene voorwaarden Verpleegkundige Praktijk Bert Goettsch

Algemene voorwaarden
gedeponeerd bij KvK Oost Nederland

 

art. 1 Begripsbepalingen                                                                     

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever, tevens aangeduid als de cliënt: De natuurlijke- of rechtspersoon, die aan de opdrachtnemer, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van verzorgende, verpleegkundige en alle andere werkzaamheden, ten behoeve van zichzelf  of van een derde of derden (zorgvrager (s)).
 • Opdrachtnemer, tevens aangeduid als de zorgverlener :
  Dhr. E. Goettsch,  postbus 147 8330 AC te Steenwijk.
 • Overeenkomst: De mondelinge en/ of schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en de opdrachtnemer, op basis waarvan de opdrachtnemer zelf verzorgende, verpleegkundige en alle andere werkzaamheden uitvoert, dan wel uitbesteedt aan derden. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging  en/ of de overeenkomst of uit een wijziging hiervan.

 art. 2 Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de zorgverlener, binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, worden aangegaan.

art. 3 Gegevens van de cliënt en/of de zorgvrager (s)

 • De cliënt zal alle gegevens, die de zorgverlener nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking stellen.
 • De cliënt geeft de zorgverlener de gelegenheid om zijn bevindingen te rapporteren, begeleidingsplannen te maken enz. wanneer dit relevant is voor de te verlenen zorg en met de cliënt is overeengekomen.
 • De cliënt zorgt ervoor, dat de zorgverlener tijdig op de hoogte is van (tijdelijke) adreswijzigingen.

art. 4 Geheimhouding

 • De zorgverlener houdt alles geheim wat hij weet van de zorgvrager en diens huisgenoten. Hij verstrekt alleen informatie aan derden, voorzover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht, danwel indien hij daartoe wettelijk verplicht is.

art. 5  Veilige werkomgeving

 • De cliënt en de zorgvrager(s) zorgen voor goede en veilige werkomstandigheden voor de zorgverlener.
 • De zorgverlener heeft het recht om te weigeren bepaalde werkzaamheden uit te voeren, bijvoorbeeld bij het ontbreken van de benodigde hulpmiddelen (o.a. tillift) of een uitvoeringsverzoek van de huisarts.

art. 6   Annulering van afgesproken zorguren

 • Het afzeggen van een afgesproken zorgmoment door de cliënt, dient de cliënt minimaal 24 uur van tevoren te melden.
 • Wanneer herhaaldelijk de zorgafspraak niet of te laat wordt afgezegd, zal – na berichtgeving aan cliënt – de afgesproken zorgtijd in rekening worden gebracht
 • De cliënt zegt persoonlijk of via gezinslid (b.v. ouder, partner) af bij de zorgverlener, niet via een ander. Hij doet dit in direct contact of per telefoon of indien dit niet mogelijk is ingesproken op de telefoonband op tel. 0521-523944, met vermelding van dag en tijdstip.
 • Wanneer de zorgverlener verhinderd is om te komen, zal hij zich, inspannen om een vervanger te zoeken. Wanneer de zorgverlener geen vervanger heeft gevonden of in het geval van overmacht van zijn zijde, zullen zijn verplichtingen tijdelijk worden opgeschort en de afgesproken uren niet worden gefactureerd. Hij zal dit melden aan de cliënt.

art. 7 Zorgweigering

 • De zorgverlener is gerechtigd om de zorgverlening te beëindigen als de cliënt op enigerlei wijze ongewenste omgangsvormen vertoont (bijvoorbeeld agressie, intimidatie, onheuse bejegening, chantage enz.)

art. 8 Betaling en betalingsvoorwaarden

 • De betaling van het factuurbedrag door de cliënt dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, door middel van storting op het ING bankrekeningnummer: 4507799, ten name van Verpleegkundige Praktijk Bert Goettsch te Steenwijk, zonder enig recht op inhouding, korting of verrekening, tenzij anders overeengekomen.
 • Van de betalingstermijn, zoals op de factuur vermeld, kan worden afgeweken indien een PGB-houder zelf aan alle verplichtingen heeft voldaan en de uitbetalende instantie in gebreke blijft.
 • De cliënt blijft wel verantwoordelijk voor de betaling van het factuurbedrag
 • De cliënt kan aantonen dat hij gedaan heeft wat in zijn/haar vermogen ligt, om de factuur alsnog te (laten) betalen
 • Het factuurbedrag is na 3 maanden opeisbaar
 • Indien de cliënt niet binnen de hierboven genoemde termijn heeft betaald, is hij, zonder in gebreke stelling, in verzuim. De zorgverlener heeft dan het recht vanaf de vervaldatum de cliënt een rente van één procent per maand, in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien de cliënt in verzuim is, worden alle vorderingen van de zorgverlener ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.
 • Alle buitengerechtelijke incassokosten, gerechtelijke en bijkomende kosten ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van de cliënt, zijn voor de rekening van de cliënt .
 • De, door de cliënt, gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en alle hierboven genoemde kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan.
 • De zorgverlener is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de cliënt volledig zijn voldaan.

art. 9 Reclame of klacht / klachtenprocedure

 • Een klacht, met betrekking tot verrichte werkzaamheden, danwel, voor zover niet reeds in het vorenstaande vervat, een reclame, met betrekking tot het factuurbedrag, dient schriftelijk binnen veertien dagen, na het verrichten van de betreffende werkzaamheden, respectievelijk na factuurdatum, kenbaar te worden gemaakt door de cliënt aan de zorgverlener, op straffe van verval van rechten.
 • Een reclame of klacht, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
 • Indien mogelijk wordt het probleem / de klacht in goed overleg opgelost
 • De praktijk hanteert de meest recente klachtenregeling zoals deze is vastgesteld door de beroepsvereniging V&VN
 • Als de klacht in gezamenlijk overleg, evt. met professionele ondersteuning niet op te lossen is, kunt u de zorgovereenkomst opzeggen. De opzegtermijn bedraagt 4 weken. De tot dan verleende zorg dient nog wel te worden betaald.
 • Verpleegkundige zorg valt onder de wet BIG. Als u meent dat hier aanleiding toe is kunt u een klacht indienen bij het tuchtcollege voor tuchtrecht in de gezondheidszorg

art. 10 Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid ten minste beperkt tot het bedrag, dat voor de werkzaamheden, waarin de schade is ontstaan, is gefactureerd door de zorgverlener, doch in ieder geval tot het bedrag dat rechtens toelaatbaar is.
 • De zorgverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en vermogensschade
 • De zorgverlener heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de cliënt ongedaan te maken, waarbij de cliënt hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
 • De zorgverlener zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de cliënt, de zorgvrager(s) of derden de mogelijkheid hebben zich, ter zake van het ontstaan van de schade, rechtstreeks hun eigen verzekeringsmaatschappij, dan wel van een derde aan te spreken.
 • De zorgverlener is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook die aan personen of zaken, zijn toegebracht, die derden hebben veroorzaakt, die werkzaamheden hebben verricht bij de cliënt of de zorgvrager(s), ook al heeft de zorgverlener ze ingehuurd of aanbevolen.
 • De zorgverlener zal niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door diefstal, verduistering, verlies, vermissing of verwisseling van kledingstukken, sieraden,  geld en geldswaardige papieren
 • De zorgverlener zal niet aansprakelijk worden gesteld tijdens waarneming over en weer, als en voor zover dit risico niet ergens anders is gedekt.
 • De zorgverlener zal niet aansprakelijk worden gesteld voor medische fouten van de verzekerde voor schade anders dan personen- of zaakschade, maar alleen ten opzichte van:
 • patiënten, waaronder wij ook verstaan personen die door de verzekerde worden gekeurd;
 • de ziektekostenverzekeraar.

art. 11 Opzegging/ beëindiging

 • De zorgverlener en de cliënt kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • De opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld
  De overeenkomst beëindigt automatisch en met onmiddellijke ingang op het moment van overlijden van één van de partijen.
  Indien de overeenkomst wordt opgezegd/ beëindigd, is de cliënt, of zijn zaakbehartiger (bijv. notaris, curator) in ieder geval verplicht het honorarium over de verrichtte werkzaamheden door de zorgverlener of door hem ingehuurde derden te vergoeden, plus evt. onkosten.

 art. 12  Toepassing recht

 • Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en de zorgverlener, is het Nederlands recht van toepassing.
 • De Rechtbank te Zwolle is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tot opdracht

Mensen maken zich het grootste deel van hun leven druk om dingen die nooit gebeuren. #MooieSpreuk